יום חמישי, 5 בנובמבר 2015

עו"ד אופיר לב נתבע לדין בבית משפט שלום בפתח תקווה...

                      בית משפט השלום                                                                            ת"ת 32793-02-15
         בפתח תקווה                                                                                        
התובעת:       במרום הפקות 2004 בע"מ
                     באמצעות משרד עו"ד נ. קוריס ושות'
                     מרח' שפע טל 6, תל – אביב 67013
            טל': 077-7060058,  פקס: 077-7060059
                         - נ  ג  ד  -
          הנתבעים:               1. גבי גלולה
                                          2. אופיר לב (עו"ד אופיר לב)
                      ע"י ב"כ עוה"ד אופיר לב
                      מרח' הרב קוק 80, הרצליה
                      טל:09-7415737, פקס:09-7446661

סכום התביעה : 16,852 ₪
כתב תביעה מתוקן

בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 19.10.2015 מתכבדת התובעת להגיש כתב תביעה מתוקן העוסק כאמור בהחלטה, בעסקת היסוד ובהפרת הסכם הפשרה על ידי הנתבעים.

פתח דבר
1.       התובעת הינה חברה העוסקת במכירת שירותים ומידע בתחום הבידור, ובין היתר הינה ספק מוכר וגוף חינוכי מוכר על ידי משרד החינוך, המעניקה לימודי משחק, פיתוח קול והכנה לאודישנים.
2.       הנתבע 1 (להלן: "גלולה") פנה אל התובעת וביקש לרכוש ממנה שירותים ומידע ולמרות שהתובעת איפשרה לנתבע להשתתף בשיעורים אליהם נרשם, מיאן הנתבע לשלם את חובו בהתאם להסכם.
3.       הנתבע 1 גם, חתם על הסכם פשרה מול התובעת ובו התחייב שוב לשלם את חובו, אך גם הסכם הפשרה עליו חתם הנתבע 1 הופר על ידו והוא לא שילם את תמורתו.
4.       הנתבע 2 (להלן: "אופיר לב") הנו מחד חבר לשכת עורכי הדין, אשר מעל בתפקידו ותחת מתן שירותים משפטיים וייצוג משפטי בחר לפעול מאידך בצורה אגרסיבית ובלתי חוקית כנגד התובעת עד שהדברים הגיעו בין היתר לכדי ביצוע עוולת גרם הפרת חוזה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה, גזל, תיאור כוזב, הטעיה ועוד עוולות נוספות אשר כפי שיפורט מצדיקות ואף מחייבות את צירופו כנתבע בתביעה, לצורך בירור טענות הצדדים.
5.       בית המשפט הנכבד יווכח שהמדובר כאן במקרה קיצוני ובפעולות חריגות של הנתבע 2, המצדיקות את בירור התביעה גם נגד עו"ד אופיר לב.
6.       ייאמר כבר עתה, שכאמור בנספחים התחייב אופיר לב אף בכתב לשלם את חובו של גלולה באמצעות צדק נוגה באמצעותה הוא פועל, ככל שבית המשפט יחייבו בתשלום התביעה.
עסקת היסוד
7.       מר גלולה פנה אל התובעת ביום 21.10.12 וביקש להתקשר עימה בחוזה לפיו ניתנו לנתבע שירותים שונים ובין היתר שוריין עבור הנתבע מקום בקורס יסודות המשחק, בקורס פיתוח קול ובקורס הכנה לאודישנים.
8.       מר גלולה גם התחייב לשלם בעבור מידע על קיומם של אודישנים ועוד מידע ושירותים נלווים ולרבות צילומים שהתובעת צילמה אותו.
9.       מר גלולה אף חתם על שטר חוב בסך של 11,319 ₪, להבטחת התחייבויותיו.
מצ"ב ההסכם ושטר החוב מסומנים 1'
10.   התובעת ערכה למר גלולה לבקשתו צילומים בסטודיו מקצועי, שכללו מאפרת מקצועית, צלם מקצועי, סטיילינג ואת השימוש בסטודיו עצמו.
11.   מר גלולה אף קיבל לביתו את סט הצילומים והתמונות על גבי דיסק.
12.   מר גלולה קיבל גם איזור אישי בפורטל התובעת, שכלל את פרטיו האישיים, את  תמונותיו ועוד מידע ופרטים נוספים באמצעותם איפשרה התובעת למר גלולה להיחשף מבחינה מקצועית בפני מפיקים והפקות שונות המאתרים דרך קבע אומנים, באמצעות הפורטל.
13.   מר גלולה אף ביקש לשלם את תמורת הצילומים שקיבל ויתר פרטי ההסכם, באמצעות פריסה לתשלומים, על ידי הוראת קבע עליה חתם בפני התובעת.
מצ"ב הוראת הקבע עליה חתם גלולה מסומנת 2'
14.   שישה חודשים לערך, לאחר חתימת ההסכם ולאחר שמר גלולה כבר נהנה משירותי התובעת, החלו להיות מחוללים תשלומיו של גלולה בהעדר כיסוי ולאור הפניות להסדיר את חובו, פנה מר גלולה וביקש לבטל את ההסכם עם התובעת.
15.   התובעת הסבירה למר גלולה, שמאחר ומדובר בקורסים סגורים ומקומות מוגדרים ומשוריינים, לא ניתן לבטל את ההסכם בין הצדדים ללא תשלום וכי לא ניתן להכניס סטודנט אחר לכיתת הלימוד לאחר שהקרוס כבר החל.
16.   התובעת גם הסבירה, שאת הקורסים מעבירים טובי המורים והאומנים בישראל ולאחר ש-14 סטודנטים מתחייבים לקורס, נפתח קורס על סמך התחייבויותיהם, משוריינת כיתת לימוד, משוריינים מרצים עבורם וממילא לאחר התחלת הקורס לא ניתן לבטל את ההוצאות שהתובעת כבר התחייבה להם, על סמך התחייבותו של גלולה.
17.   על אף ההסבר ועל אף ההסכם הבלתי מוכחש, מיאן גלולה לשלם את תמורת ההסכם ואת חובו לתובעת וזאת למרות שלא התכחש לחוב ו/או למילוי חלקה של התובעת בהסכם.
התחייבותו גלולה לשלם את מלוא החוב גם לאחר ביטול ההסכם על ידו
18.   לאחר הודעת הביטול של גלולה כאמור, בא גלולה עוד בדברים עם התובעת ובהתאם התחייב כלפי התובעת שוב לשלם את מלוא חובו לפי ההסכם.

19.   ביום  14.4.2013 למשל, התחייב גלולה בתחימת ידו שוב, תוך שהצהיר שידוע לו שלא ימחל לו חובו לפי ההסכם בעסקת היסוד לאור שביטל את ההסכם רק כעבור חודשים ארוכים וגלולה אף התחייב לפצות את התובעת בפיצוי מוסכם בסך של 50,000 ₪, ככל שיעשה שימוש במנוי המידע שקיבל לידו ואשר הפסיק להיות מחוייב בו, מאז הביטול.
20.   כך, שוב התחייב גלולה לשלם את חובו וזאת לאחר שהבין היטב את השלכות התחייבותו ואת העובדה שבפועל גרם להוצאות ולחסרון כיס, אצל התובעת.

מצ"ב אישור על החזרת תשלומים מסיבת אכ"מ, מסומן 3'
מצ"ב הודעתו של גלולה מיום 14.4.2013 מסומנת 4'
הסכם הפשרה
21.   לאחר שגלולה מיאן לשלם את חובו פנתה התובעת אל בא כוחה בבקשה לפנות לבית המשפט שיחייב את גלולה לשלם את חובו.
22.   גלולה אשר ידע שהתחייב לשלם אך הפר את התחייבותו, פנה מייד אל בא כוח התובעת וביקש לפרוס את חובו לתשלומים.
23.   גלולה לא הלין במילה על ההסכם שכרת עם התובעת וטרוניתו היחידה הייתה בבקשה לפרסית חובו לתשלומים, לאור שלטענתו קרו משברים בחייו האישיים ואין בכוחו לעמוד בהתחייבותו בתשלום אחד.
24.   ביום 29.10.2015 אף ביקש גלולה לחתום על הסכם פשרה מול התובעת, לפיו הוא מוותר על כל טענותיו שקדמו להסכם הפשרה ככל שהיו כאלו.
25.   במסגרת הסדר הפשרה גם חישבו הצדדים את הריבית וההצמדה על חובו של גלולה וכן את עלויות עורכי הדין של התובעת שהתנהגותו של גלולה גרמה, והגיעו לסכום פשרה מוסכם  בסך של 16,686 ₪, הכולל את סכום החוב המקורי, את הריבית וההצמדה בעבר, את הריבית וההצמדה לאור פריסת התשלומים בחוב וכן את עלויות עורכי הדין והוצאות התובעת בקשר עם חובו של גלולה.
26.   הצדדים כללו בהסכם גם סנקציה, לפיה ככל וגלולה יפר שוב את התחייבויותיו הוא ישלם לתובעת את יתרת חובו בהתאם להסדר הפשרה, בהפחתת מה ששילם עד ההפרה ובתוספת פיצוי מוסכם בסך של 1,669 ₪ (10 אחוז מגובה ההסכם).
מצ"ב העתק הסדר הפשרה מסומן 5'
27.   גלולה כאמור, הצהיר במסגרת הסכם הפשרה בין היתר, כי הוא מוותר על כל טענה בקשר עם עסקת היסוד וממילא שיהיה מושתק מלהעלות טענות בקשר לעניינים שקרו טרם חתימתו על הסכם הפשרה.
28.   גלולה גם, החל לפעול כאמור בהסכם הפשרה ושילם 4 תשלומים בסך של 843 ₪, לפי הסכם הפשרה.
29.   מאחר וגלולה הצהיר שהוא מוותר ומנוע מכל טענה בקשר לעסקת היסוד ואף פעל מספר חודשים בהתאם להסכם הפשרה, גנזה התובעת ואף ביערה חלק ניכר מראיותיה בקשר לעסקת היסוד עם גלולה, כאשר עתה ממילא חייב לה גלולה בתשלום, גם לאור הנזק הראייתי שגרם לה גלולה במחדליו ובמצגי השווא שלו כאמור.
עו"ד אופיר לב מעל בתפקידו כעורך דין
30.   הנתבע 2, עו"ד אופיר לב הינו עורך דין צעיר, אשר עד לאחרונה עסק כסוחר במוצרי קוסמות ואשר מנהל התובעת רומה על ידו בעסקי מוצרי הקוסמות.
31.   במסגרת עסקי מוצרי הקוסמות של עו"ד אופיר לב, מכר עו"ד אופיר לב מוצרי קוסמות דיגיטאליים אותם סיפק באמצעות המייל ובכל זאת גבה עבורם דמי משלוח מופרזים.
32.   מאחר ומנהל התובעת חש מרומה מההטעיה של עו"ד לב, פנה אליו מנהל התובעת בהתראה טרם נקיטת הליכי תביעה ייצוגית בהתאם לחוק תביעות ייצוגיות.
מצ"ב מכתב ההתראה לעו"ד לב מסומן 6'
33.   לאור מכתבו של מנהל הנתבעת לעו"ד לב החל עו"ד לב במסע נקם מחוסר רסן נגד מנהל התובעת וחברות שבבעלותו, ואף נגד באי כוחו השונים ושותפיה העסקיים.
34.   כך למשל, הקים עו"ד לב קבוצות פייסבוק רבות ובהן הבטחות מהבטחות שונות למחיקת חובות כלפי התובעת.
35.   עו"ד אופיר לב אף שידל בצורה גסה את גולשי הפייסבוק לשכור את שירותיו כעורך דין.
36.   עו"ד אופיר לב אף שידל בצורה גסה את גולשי הפייסבוק, להצהיר הצהרות כזב שונות, להגיש תצהירי כזב לרשויות השונות ובין היתר אף להגיש תצהירי כזב בתמיכה לתלונות סרק, נגד באי כוח התובעת.
מצ"ב מקצת הדוגמאות לפרסומי עו"ד אופיר לב מסומנות 7'
37.   התובעת פנתה אל עו"ד אופיר לב במכתב התראה אשר לאחריו התחייב אופיר לב לתקן את דרכו ואף הציע לתובעת לסחור עימו בלקוחותיו וחלוק עם התובעת בהכנסותיה.
מצ"ב מקצת התכתובות בנושא מסומנות 8'
38.   לאחר שעו"ד אופיר לב התחייב כאמור, הפר עו"ד לב את התחייבויותיו והסתבר שהוא אף הקצין את התנהלותו ופנה לפרסם בכל רחבי האינטרנט ואף באתר האינטרנט האישי שלו, כזבים ותיאורי סרק אודות התובעת ואודות מנהליה לצד שידול אגרסיבי לשכירת שירותיו.
מצ"ב מקצת הפרסומים מסומנים 9'
39.   כבר עתה ברור, שאופיר לב לא פעל בעניינו כעורך דין סביר אשר קיבל פנייה מלקוח ונטל את הייצוג של הלקוח וכבר עתה ברור שעו"ד אופיר לב פעל בצורה אגרסיבית לשדל לקוחות פוטנציאליים, עד אשר עבר את הגבול של עריכת הדין והפך להיות גרם הפרת חוזה בין התובעת לחייביה.
40.   עו"ד אופיר לב בעניינו למשל, אינו משמש בתפקיד הנועד לעו"ד ומלבד שהעבירות הרבות (לכאורה) על כללי האתיקה, הרי שנראה שפועלו של עו"ד אופיר לב הופך להיות עיקר העיסוק בתיק.
41.   ברור, שמחד רשאי עו"ד לייעץ בחינם באינטרנט ומאידך רשאי עו"ד ליטול ייצוג של לקוח הפונה באינטרנט אך ניכר שעו"ד אופיר לב לקח את מעשיו צעדים ספורים יותר מדי קדימה כאמור, כאשר על גבי קבוצת הפייסבוק שהקים אף פיזר  הנחיות שונות שבהם שידול לקוח אסור ושידול אסור להצהיר דבר מרמה בפני הרשויות השונות ולרבות בית המשפט הנכבד.
42.   המשיך עו"ד אופיר לב ואף שם מודעה ממומנת בגוגל, כך שעו"ד אופיר לב הציע תשלום לגוגל בכדי שבכל פעם שגולש יחפש את שמה של התובעת ו/או של באי כוחה, תופיע מודעה מממומנת המקשרת אל פרטיו של עו"ד אופיר לב.
43.   בכדי להשלים את המהלך, הכין עו"ד אופיר לב פורמטים של תצהירים כאמור, עליהם החתים את לקוחותיו ואותם הגיש לרשויות השונות וביניהן ללשכת עורכי הדין ולמשטרת ישראל.
44.   אכן, מעלליו של עו"ד אופיר לב והצורה האגרסיבית בה שידל וגייס מצהירי כזב הובילו לבדיקה של הרשויות (לשכת עורכי הדין ומשטרת ישראל)- אשר בסופה התגלו שידולי הכזב בפורמט של עו"ד אופיר לב וממילא נגנזו כל הטענות כנגד התובעת ובאי כוחה.
45.   נזכיר, שלפחות לכאורה, עו"ד אופיר לב אף קיבל לידיו במרמה את היוזר והסיסמא של המייל של בא כוח התובעת ואף לאחר שייצג את בא כוח התובעת בעצמו החל לפעול נגד בא הכוח ולקוחו לשעבר- במלוא המרץ.
מצ"ב פנייתו של לב לקבל את היוזר והסיסמא מסומנים 10'
46.   ייאמר גם, שנכון ליום הגשת התביעה כאן הרי ששרירה ועומדת ומתבררת גם בקשה לחוות דעת בעניין ניגוד העניינים של עו"ד אופיר לב בפני לשכת עורכי הדין- ממשיך עו"ד אופיר לב ועושה שימוש במרמה ביוזר ובסיסמא של ב"כ התובעת בכתובת המייל שלו וממשיך לגייס בצורה אגרסיבית לקוחות פוטנציאליים אותם הוא משדל בצורה גסה לשכור את שירותיו ולהצהיר דברי כזב- ולא רק.
47.   עו"ד אופיר לב, כנאחז בקרנות המזבח, אינו עסוק בסוגיות המשפטיות ו/או העובדתיות שמעלה התיק שבפנינו (או תיקים אחרים), אלא שעו"ד אופיר לב באמצעות לקוחותיו (שחלקם תמימים), מגיש כתבי בי דין שכלל אינם עוסקים במחלוקות המשפטיות וכל כולם עמוסים לעייפה הכפשות ורכילויות כוזבות כנגד התובעת וכנגד באי כוחה.
48.   במקרה שלפנינו ניכר מאוד לעין, שעומס ההכפשות בהתנגדות שהוגשה לכתב התביעה המקורי, כלל אינה רלוונטית למחלוקות בתיק והתנגדות הפורמט שהגיש לב אינה מראה שום הגנה מפני התביעה שהוגשה ממילא בגין הסכם שנכרת רק לאחר כל הטענות שבהתנגדות שהגיש.
49.   ייאמר עוד, שבאמצעות מעשיו שאינם עולים בקנה אחד עם תפקדו של עורך דין אף הצליח עו"ד אופיר לב לפי הצהרותיו בתיקים אחרים לשדל ולגייס "מאות רבות" של לקוחות דוגמת מר גלולה, המשמשים ככלי בידיו. 
50.   לא מיותר לציין גם, כי אפילו שותפו של עו"ד אופיר לב לניהול קבוצת הפייסבוק כאמור הלין על ניגוד העניינים של עו"ד אופיר לב, כאשר בין היתר הלין על כך שעו"ד אופיר לב מחק מקבוצת הפייסבוק את הודעתו של התובע כאן בדבר ביטול דרישות תשלום במקרים מסויימים- אף ללא צורך בפנייה לערכאות.
מצ"ב הודעתו של עו"ד גונן בן יצחק מסומנת 11'
51.   לא מיותר לציין עוד, שאפילו עו"ד לב עצמו הבין את ניגוד העניינים בו הוא שרוי, אך מתוך תאוות בצע החליט להמשיך במלוא המרץ ולפעול בניגוד עניינים, גם בתיק שבפנינו.
מצ"ב אחת הודאותיו של אופיר לב בעניין ניגוד העניינים מסומנת 12'
52.   לא מיותר לציין במסגרת התביעה, שעו"ד לב אף עשה כל שלאל ידו על מנת לפגוע בתובעת גם באמצעות פניות לשותפיה העסקיים ולבאי כוחה השונים, באיומים ובמניפולציות שונות, עד שבין היתר הוגשה נגדו גם קובלנה פלילית המתנהלת בימים אלו בפני בית משפט השלום ברמלה.
מצ"ב העתק הקובלנה מסומן 13'
53.   הפסיקה כבר הכירה, באחריותו בנזיקין של עו"ד של הצד שכנגד כלפי בעל הדין ונראה שבמקרה שלפנינו לא יכולה להיות מחלוקת שעו"ד אופיר לב הפר את חובותיו כנגד בעל הדין שכנגד ופעל בצורה בלתי סבירה.
54.   עו"ד אופיר לב הפר חובה חקוקה כנגד התובעת, בין היתר בהפרת כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986, ובעיקר כלל 10,14,16, 19,21, 23,24,25,26, 33,34.
55.   מבלי לגרוע מרשלנותו של עו"ד אופיר לב ואחריותו כלפי התובעת בדיני הנזיקין, הרי שעו"ד אופיר לב גם התחייב בצורה חוזית כלפי התובעת וכלפי מנהלה כאמור בתכתובות בין הצדדים והפר את התחייבויותיו כלפיה.
56.   ייאמר עוד, שעו"ד אופיר לב אף ארגן הפגנה מול משרדו של בא כוח התובעת ואף הגיע בעצמו להפגין, תוך שעודד לפחות שניים להטריד את בא כוח התובעת, כאמור בפרסומים שפורסמו ומנגד בפסק הדין שניתן בעניין חנן צוריאלי  (בדלתיים סגורות).
מצ"ב פרסום בקבוצתו של עו"ד אופיר לב בקשר לחנן צוריאלי מסומן 14'
מצ"ב פסק הדין בעניין צוריאלי מסומן 15'

הפרת התחייבויותיו של אופיר לב כלפי התובעת וכן הפרת הסכם הפשרה וגרם הפרת הסכם הפשרה

57.   לאחר שמר גלולה חתם על הסכם הפשרה, פנה אליו אופיר לב באמצעות פרסום אגרסיבי ומשדל והבטיח לו שמול תשלום כספים לכיסו, יוכל לב לבטל את התחייבותו כאמור בהסכם הפשרה וזאת ללא העלאת טיעונים משפטיים ותוך הסתפקות בשימוש במידע שקיבל על ידי ב"כ התובעת שהיה לקוחו של לב בעבר.
58.   בנוסף התחייב לב בפני גלולה ובכדי לגרום להפרת החוזה עם התובעת, כי על ידי הכפשת התובעת בתקשורת ובפני בית המשפט הנכבד, יוכל גלולה להתחמק מתשלום חובו.
59.   עו"ד לב אף ידע, כי הוא אינו עורך דין רגיל בעניינו ואף היה ידוע לעו"ד לב שבידיו מסמכים שונים שקיבל תוך הצגת מצגי שווא מבא כוח התובעת.
60.   עו"ד אופיר לב ידע, כי מוטלות עליו חובות תום לב והגינות כלפי התובעת אך הוא הפר חובות אלו, בין היתר בהכפשת התובעת, בפרסומים נגד התובעת ובהדרכת חייבים כיצד להתחמק מחובם מול התובעת.
61.   עו"ד אופיר לב פעל בצורה בלתי סבירה, כאשר מחד התחייב להימנע מלהדריך חייבים הכיצד להתחמק מחובם ובכך זכה באמונה של התובעת ומאידך הפר את התחייבותה ועשה שימוש במסמכים ובמידע שנמסרו לו לאור מצגי השווא שהציג.
62.   עו"ד לב ידע, שהוא עצמו הפר את התחייבותו החוזית כלפי התובעת וכלפי מנהלה (חוזה לטובת צד שלישי), כך שעו"ד אופיר לב התחייב כלפי התובעת שלא יטול ייצוג כנגדה בתיקים בהם לחייבים יש חוב כלפי התובעת.
63.   עו"ד לב אף הפר מול התובעת את ההסכם הישיר מולה, שכן במסגרת ההסכמים הישירים בין התובעת לבין עו"ד לב כאמור בהתכתבויות שצורפו התחייב עו"ד אופיר לב להמליץ לחייבים וביניהם גלולה ברשת האינטרנט ובפייסבוק, לשלם את החובות שבהם הם חייבים.
64.   כך למשל, במסגרת התחייביותיו כלפי התובעת התחייב לב שלא לפרסם קריאות לחייבים שלא לשלם את חובם ואף התחייב להפנות אל התובעת כל טענה של חייב בעניין חובו ו/או חלק מחובו- אך בכל מקרה הופרה התחייבותו של עו"ד אופיר לב "שלא לפעול נגד התובעת".
65.   מסתבר, שעו"ד אופיר לב באמצעות מצגי שווא, מרמה, הפרת חובה חקוקה, הטעיה, תיאור כוזב ועוד, מנע את קיומו של הסדר הפשרה בין הצדדים כאן באופן המצדיק את חיובו שלו בסכום ההסכם שהופר.
66.   יוצא, שבמעשיו ומחדליו של עו"ד אופיר לב הביא אופיר לב את מר גלולה להפר את ההסכם עם התובעת, תוך שידע שמעשיו והצהרותיו יביאו להפרת ההסכם על ידי גלולה ואף תוך כוונת זדון שכך יקרה.
67.   אכן, לאור מעשיו של אופיר לב הפר גלולה את הסכם הפשרה בין הצדדים ולא שילם את יתרת חובו לתובעת.
68.   מעשיו ומחדליו של עו"ד אופיר לב גרמו לתובעת לנזקי ממון, לא שולמו לה הכספים המגיעים לה לאור הסכם הפשרה והיא אף נדרשה ועדיין נדרשת לנזקים ולהשחתת משאבים נוספים, לאור מעשיו של עו"ד אופיר לב.
69.   עו"ד אופיר לב גם, הקים עמותה בשם צדק נוגה ופרסם התחייבות לשלם את חובם של חייבים שישכרו את שירותיו ושבכל זאת יצטרכו לשלם את חובם לאחר הדיון המשפטי.
סעדים
70.   בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד במלוא סכום התביעה, המהווים את סכום הסכם הפשרה 16,686 ₪, בהפחתת הסכום ששולם (3,372 ₪) ובתוספת הפיצוי המוסכם בסך של 1,669 ₪.
71.   על הסכום של 14,983 ₪ מבוקש להוסיף ריבית והצמדה מיום הפרת ההסדר (14.3.14) ועד להגשת כתב התביעה המתוקן, ובסך הכל סך של 1,599 ₪.
72.   בהתאם לאמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 16,852 ₪ ובתוספת ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד לתשלום בפועל.

סוף דבר
73.   בהתאם לאמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבעים ביחד ולחוד בכל סכום התביעה ולהשית עליהם את הוצאות התובעת ואת שכר טרחת עורכי הדין.